"Ooh, we have gone crazy this time"


Client: Yan Lapotkov

CGI Artist: Viktor AleksandrovskyDamir ValshinAndrey Obukhov​​​​​​​
Additional thanks: Igor Dyatlov, Katya Adaricheva
Breakdown Beat: DESVU
​​​​​​​
Back to Top