Opening — Satellite city "YUZHNY"
Client: STARTDEVELOP / Agency: SUPER8 

Credits:
Producer: Anastasia Mitrokhina
CGI Supervisor: Viktor Kopeykin
CGI Artists: Viktor Kopeykin, Natalya Kalachevskaya


Used in:
Satellite city "Yuzhny" / Movie teaser​​​​​​​
Back to Top